Drukuj

  • prowadzenie procesów sądowych

w sprawach cywilnych - w szczególności dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, o ochronę dóbr osobistych, o zasiedzenie, dotyczące współwłasności, nabycia i działu spadku

sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - o wykonanie umów i roszczenia związane z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem,  o roszczenia ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

sprawach rodzinnych – o rozwód, separację,  alimenty, ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską, i inne;

  • obrony w sprawach karnych;
  • doradztwo prawne  -

bezpośrednio z klientem, jak również na odległość za pośrednictwem niniejszej strony  

  • przygotowanie umów;
  • prowadzenie negocjacji;